S T A N O V Y

 

Česká asociace zdravotních laborantů (ČAZL)

 

 

I.

P o s l á n í a c í l

 

 1. Česká asociace zdravotních laborantů (dále Asociace) je odborné, neziskové, dobrovolné sdružení odborných společností zdravotních laborantů, či sdružení (dále Člen).
 2. V Asociaci se mohou tvořit sekce zdravotních laborantů (dále Sekce), pokud pro jejich specializaci neexistuje odborná společnost či sdružení, nebo se tato jako celek k Asociaci nepřipojila.
 3. Základním cílem Asociace je rozvoj všech oborů zdravotních laborantů a jejich specializací, zvyšování profesní erudovanosti zdravotních laborantů a tím možnost implementace jejich poznatků do jednotlivých oborů a specializací, což vede ke zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče.
 4. Asociace využívá odborné zkušenosti a poznatky k dalšímu vzdělávání zdravotních laborantů.
 5. Asociace organizuje odborné akce.
 6. Asociace uděluje souhlasná stanoviska pro pořádání odborných vzdělávacích akcí a vede jejich evidenci.
 7. Asociace vede evidenci Členů a Sekcí.
 8. Asociace vede evidenci placení příspěvků, přehled finančního hospodaření a účetnictví.

 

II.

P o s t a v e n í, p ů s o b n o s t, s í d l o

 

 1. Asociace je právnickou osobou, která sdružuje právnické i fyzické osoby.
 2. Je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech.
 3. Působnost Asociace je na území České republiky, Asociace také může navazovat spolupráci a styky s obdobnými zahraničními společnostmi.
 4. Sídlo Asociace: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2.

 

III.

O r g a n i z a č n í s t r u k t u r a A s o c i a c e

 

 1. Nejvyšší organizační jednotkou Asociace je Prezídium, kter é svolává a organizačně zajišťuje sjezdy a naplňuje cíle Asociace.
 2. Kontrolu zajišťuje revizní komise.
 3. Sjezd Asociace je organizován nejméně jedenkrát za čtyři roky s uvedením programu.
 4. Sjezd schvaluje hospodaření za uplynulé funkční období Prezídia a rozhoduje o změně struktury Asociace.
 5. Prezident je statutárním zástupcem Asociace, řídí chod Asociace a realizaci jejich programů schválených Prezídiem a za tuto činnost odpovídá Prezídiu.
 6. Prezident a viceprezident jsou jednateli Asociace a mají podpisové právo. Podepisování za Asociaci probíhá tak, že k vytištěnému názvu Asociace připojí svůj podpis prezident nebo viceprezident Asociace. Při nebezpečí z prodlení je prezident Asociace oprávněn na vlastní zodpovědnost sám rozhodnout v záležitostech, které spadají do kompetence Prezídia (tato rozhodnutí však podléhají dodatečnému usnesení Prezídia).
 7. Ve věcech finančních mají podpisové právo pokladník a pověřený člen Prezídia.
 8. K zajištění výkonu funkce může delegovat prezident na zvoleného člena Prezídia řídící a podpisové pravomoci.

 

IV.

Č l e n s t v í

 

 1. Je řádné a dobrovolné.
 2. Členem Asociace se může stát právnická i fyzická osoba.
 3. Fyzická osoba může Sekci Asociace založit nebo do ní vstoupit. Minimální počet členů pro vznik Sekce Asociace jsou čtyři.
 4. Zájemce o členství zašle řádně vyplněnou přihlášku na adresu Asociace poštou. Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Asociace.
 5. Přijetí přihlášky ke Členství či k vytvoření Sekce je oznámeno prezidentem na nejbližším jednání Prezídia a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového Člena, vytvoření Sekce je zaznamenáno v zápisu.

 

V.

P r á v a a p o v i n n o s t i Č l e n ů a S e k c í

 

1) Člen a Sekce Asociace má právo:

 1. předkládat návrhy, podněty a připomínky Asociaci písemně na adresu sídla Asociace nebo ústně na sjezdech, odborných či pracovních setkáních,
 2. vyjadřovat se k činnosti Asociace,
 3. řádně vykonávat své funkce,
 4. být pravidelně informován o činnosti Asociace a jejím hospodaření
 5. účastnit se akcí pořádaných Asociací,
 6. užívat vhodným způsobem logo Asociace
 7. využívat výhod, které Asociace poskytuje svým členům.

 

2) Člen a Sekce Asociace má povinnost:

 1. dodržovat stanovy Asociace,
 2. platit schválený členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši buď hotovosti nebo převodem z bankovního účtu na základě faktury vydané pokladníkem Asociace,
 3. aktivně hájit zájmy Asociace
 4. dodržovat všechny vnitřní dohody,
 5. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním Asociace.

 

3) Člen a Sekce Asociace souhlasí, aby Asociace shromažďovala a zpracovávala jejich evidenční údaje (např. název odborné společnosti, adresu sídla, kontaktní telefone-mail). Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely Asociace nebo v případech stanovených zákonem.

 

 

VI.

Č l e n s t v í n e b o S e k c e z a n i k á

 

 1. Dnem doručení písemného prohlášení Člena nebo Sekce o dobrovolném vystoupení z Asociace na adresu Asociace. Ukončení členství nezbavuje Člena nebo Sekci uhradit všechny závazky vůči Asociaci, ani nezakládá právo vrácení již provedených plnění.
 2. Rozhodnutím Prezídia o zrušení Člena nebo Sekce pro neplacení členských příspěvků.
 3. Rozhodnutím o vyloučení Člena nebo Sekce pro hrubé porušení Stanov, kterým se rozumí zejména nečestné jednání proti poslání Asociace a poškození zájmů Asociace. V případě odvolání Člena nebo Sekce proti jeho vyloučení rozhoduje Prezídium a do jeho rozhodnutí jsou pozastavena všechna práva a povinnosti Člena nebo Sekce.
 4. Zánikem právního subjektu.

 

VII.

V o l b y d o P r e z í d i a

 

 1. Prezídium Asociace je tvořeno jedním nebo dvěma zástupci Člena či Sekce Asociace, kteří si tyto zástupce do Prezídia zvolili.
 2. Nový Člen nebo Sekce navrhne své zástupce do Prezídia Asociace a to nejpozději do jednoho měsíce po vzniku nebo vstupu do Asociace.
 3. Zástupci Členů nebo Sekcí v Prezídiu Asociace volí tajnou volbou ze svého kruhu v tomto pořadí: prezidenta a viceprezidenta.
 4. Funkční období členů Prezídia jsou čtyři roky. Po uplynutí této doby musí být písemně Členem či Sekcí nominován do Prezídia Asociace znovu nebo Člen či Sekce nominuje zástupce nové.
 5. Funkční období prezidenta a viceprezidenta jsou čtyři roky. Po uplynutí funkčního období, pokud nebyli zvoleni do stejné či opačné funkce, zůstávají prezident a viceprezident členem Prezídia.
 6. V případě, že prezident nebo viceprezident odstoupí v průběhu funkčního období, do 2 měsíců proběhnou nové volby.
 7. Prezídium může udělit čestné členství v Prezídiu pouze s hlasem poradním.

 

VIII.

P r e z í d i u m

 

 1. Je nejvyšším orgánem Asociace.
 2. Činnost v Prezídiu je čestná, bez nároku na odměnu.
 3. Prezídiu předsedá prezident nebo viceprezident Asociace, při jejich nepřítomnosti pověřený člen Prezídia.
 4. Zasedání Prezídia Asociace se koná minimálně dvakrát za kalendářní rok, může být svoláno také mimořádně na žádost člena Prezídia. Zasedání Prezídia svolává a řídí prezident, pokud nebyl pověřen jiný člen Prezídia.
 5. Všichni členové Prezídia musí být písemně či emailem pozváni alespoň 1 týden před datem konání zasedání Prezídia a jsou informováni o jeho programu.
 6. Prezídium je usnášení schopné tehdy, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů z celkového počtu členů Prezídia. Je-li to nezbytné, mohou členové Prezídia schválit usnesení korespondenční cestou. Takové usnesení má platnost usnesení Prezídia, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina členů Prezídia.
 7. Prezídium rozhoduje většinovým hlasováním.
 8. Pokud je při hlasování počet členů Prezídia sudý a hlasování je nerozhodné, hlasování se opakuje ještě jednou a pokud je opět nerozhodné, rozhoduje o výsledku hlasování prezident nebo jeho určený zástupce.
 9. Navrhuje Stanovy Asociace nebo jejich změnu a schvaluje je.
 10. Vede písemné zápisy o zasedáních Prezídia a jiných aktivitách.
 11. Svolává a organizačně zajišťuje sjezdy Asociace a jiná pracovní setkání.
 12. Informuje na sjezdu o činnosti Asociace.
 13. Určuje výši ročních členských příspěvků a termín jejich splatnosti.
 14. Schvaluje změnu sídla Asociace.
 15. Zastupuje Asociaci a její zájmy před veřejností a jinými stranami.
 16. Rozhoduje o přijetí, nepřijetí či vyloučení Člena.
 17. Rozhoduje o vytvoření, zamítnutí či vyloučení Sekce.
 18. Člena nebo Sekci informuje přijetí, nepřijetí či vyloučení.
 19. Odvolává prezidenta a viceprezidenta.
 20. Ustanovuje a odvolává pokladníka Asociace. Pokladník je ustanoven hlasováním Prezídia z návrhů Členů nebo Sekcí na čtyři roky.
 21. Nejpozději do 30 dnů od přijetí odpovídá písemně nebo emailem na vnější podněty či připomínky.
 22. Schvaluje rozpočet Asociace a jeho čerpání a provádí kontrolu hospodaření Asociace.
 23. Hlasuje o zániku Asociace a o naložení s majetkem Asociace.
 24. O činnostech Prezídia informují členové Prezídia Asociace své odborné společnosti, Sekce a sdružení.

 

IX.

R e v i z n í k o m i s e a j e j í v o l b y

 

 1. Revizní komise (dále RK) sestává ze tří členů.
 2. Kontroluje hospodaření, činnost a účetnictví Asociace za roční kalendářní období.
 3. O výsledku kontroly podává RK písemnou zprávu Prezídiu.
 4. Členové RK se mohou účastnit schůze Prezídia s hlasem poradním.
 5. Členové RK jsou ustanoveni na zasedání Prezídia losováním z jednotlivých Členů a Sekcí s tím, že každý jeden člen RK musí být z různých členských základen Členů a Sekcí. Tam musí být navržen z členské základny, schválen jejich výborem nebo vedením a nesmí být členem jejich výboru nebo vedení. Funkční období je čtyři roky.

 

 

 

 

X.

H o s p o d a ř e n í A s o c i a c e

 

 1. Hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými předpisy a Stanovami Asociace.
 2. Finanční prostředky Asociace jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu.
 3. Příjmy Asociace tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a jiné příjmy.
 4. Z rozpočtu Asociace se hradí náklady na provoz Asociace, na organizaci sjezdů, zasedání Prezídia a RK.
 5. Členové Prezídia a RK mají nárok na náhradu cestovních výdajů při účasti na zasedání Prezídia a sjezdu Asociace. Jednatelům Prezídia jsou hrazeny cestovní náklady na jednání.
 6. Zisk Asociace je používán k rozvoji aktivit Asociace nebo na správu Asociace a nemůže být rozdělován členům ani jiným osobám.
 7. Prezídium projednává a schvaluje zprávy o hospodaření Asociace.

 

XI.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

 

 1. Asociace zaniká jednohlasným hlasováním členů Prezídia za přítomnosti alespoň jednoho zástupce každého Člena a Sekce Asociace, které rovněž rozhodne o způsobu, jak bude naloženo s majetkem Asociace a to se stejnými podmínkami jako při hlasování o zániku. Za vymazání Asociace z registru odpovídá prezident Asociace.
 2. Stanovy Asociace lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Prezídia Asociace.
 3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

 

Go to top